Топ новини

РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД С НОВИ ПО-СТРОГИ МЕРКИ ОТНОСНО COVID-19

ЗАПОВЕД № 178/16.03.2020г.
ОТНОСНО: ПРЕДПРИЕМАНЕ на мерки за предпазване от короновирусна инфекция /СОVID – 19/
В изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 9/15.03.2020г.от проведено извънредно заседание във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България, за социална дистанция и на основание чл.80, ал.2 ЗСВ,
НАРЕЖДАМ:
1. В Районен съд Благоевград да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
– Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;
– Делата по чл.66 от НПК;
– Делата по чл.67 от НПК
– Делата по чл.69 от НПК;
– Делата по чл.70 от НПК;
– Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;
– Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;
– Делата по чл.427 от НПК;
– Делата по Раздел II от Закона за здравето;
– Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;
– Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
– Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
– Дела по чл.355 от НК;
– Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК
– Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства;
2. В Районен съд Благоевград да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
– Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
– Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
– Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
– Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
– Делата за обезпечаване на доказателства;
3. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
– Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;
– Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
– Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.
– Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
4. Всички останали дела, извън посочените по т.1, 2 и 3 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.
5. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.
6. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1, 2 и 3.
7.Постъпването на книжа по електронен начин, по които съгласно ПАС следва да се образуват дела , извън посочените в т.1 , т.2 и 3, се входират по реда на постъпването им с входящ номер и дата и подреждат по същият този ред, като след изтичане на посочения в заповедта период се докладват на съответните Ръководители на двете отделения – НО и ГО за разпределяне съобразно действащите в съда вътрешни правила за разпределение на делата.
8. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като актове могат да се генерират в деловодната система от съдиите по времето, когато са дежурни в съда, но съобщения и призовки по тях няма да се изпращат до адресатите за връчване до приключване на извънредните мерки.
В тези случаи при изготвяне на съдебен акт от съдията – докладчик да се създаде от служба „Секретари“ дневник, в който дежурният секретар от съответното отделение да отразява факта на изготвянето на акта, датата на изготвянето му, респ.предаването за вписване и номера на делото.
След отпадане на извънредното положение всеки съдия да представи на административния ръководител справка за извършената дейност през този период с оглед направата на отчет за това пред СК на ВСС.
9.Резултатите от изготвените и предадени на дежурните секретари през този период съдебни актове да се впишат в срочните книгите след отпадане на извънредните мерки, като съобщенията и преписите до страните по тях да се връчват след отпадане на извънредните мерки.
10. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1, 2 .
11.При провеждане на открити съдебни заседания през този период, същите да се провеждат само в зали № 3 и № 4 и след всяко заседание да се извършва дезинфекция и проветряване на помещенията.
12.Забранявам достъпа до помещенията в Съдебната палата на гр.Благоевград, ползвани от Районен съд – Благоевград от лица, които не са страни, техни процесуални представители или участници по съдебните производства сред посочените в т.1 и т.2, както и на лица, които нямат конкретен повод за посещение на съдебната палата.
13.Указвам на дежурните съдиите, дежурните служителите и посетителите на Съдебната палата по производствата по т.1. и т.2 да спазват любезното разстояние помежду си, както и периодично да използват предоставените дезинфектанти.
14. Задължавам всеки един от работещите в Районен съд – Благоевград да следи за хигиена на работното място, както и да се извършва често проветряване на работните помещения.
15.ЗАДЪЛЖАВАМ Ръководителите на двете отделения в съда – НО и ГО, както и ръководителите на всяка една от службите, а тези, които няма такива – най – старшия служител, както и държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания до края на работния ден – 16.03.2020г. да представят на административния ръководител проекто – графици за дежурства до 13 април 2020г. включително за утвърждаването им.
16. При невъзможност от изготвяне на дългосрочен график на дежурствата за целия период такъв да се предоставя регулярно поне за една седмица напред.
17.ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, утвърден от председателя.
18.Служителите, които не са включени в графиците за съответния ден на дежурство, ще бъдат на разположение на работодателя в рамките на работното време.
19.За горния период книжата само по делата с предмет сред изброените в т.1, т.2 и т.3 ще се образуват като дела, да се докладват на дежурния съдия в съответното отделение и с оглед извънредността на мерките и ситуацията ще ги разпределя и разглежда по дежурство.
20.Извършването на всички административни услуги през посочения период за делата сред изброените по т.1, т.2 и т.3 ще се извършват на принципа на „едно гише“ – само в Регистратурата на Окръжен и Районен съд Благоевград, като в помещението се допуска само по едно лице, като останалите изчакват реда си отвън на разстояние не по-малко от 2 метра един от друг, като след всяко посещение се извършва проветряване и дезинфектиране.
21.В останалите случаи подаване на документи ще се осъществява по ел.пощи, посочени от съда и по факса.
22.Справки по делата може да се извършват само чрез посочените електронни адреси и на следните телефони: служба Деловодство“ на телефон 073 8896434 /за граждански дела/ и 073 8896451 /за наказателни дела/, а при необходимост от документ, могат да получат същия на електронен адрес или факс.
23.Гражданите и адвокатите могат да правят справки и чрез електронните пощи на гражданско деловодство – rc.blagoevgrad.civil@gmail.com и на наказателно деловодство – rc.blagoevgrad.criminal@gmail.com , както и от сайта на РС Благоевград.
24.Свидетелства за съдимост се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.
25.Всички процесуални действия по пренасрочване на вече насрочените делата в открито съдебно заседание и тези, които не са сред изброените в т.1. и т.2 и не са от спешен порядък могат да се извършват само по телефона или ел.адрес / ако има посочен такъв/ от дежурен служител , а при липса на такъв призовки на хартиен и ел.носител могат да бъдат създадени и приложени съответно към хартиеното и електронно досие на делото, но се забранява изпращането им за връчване.
26.Забранява се и се преустановява връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1, 2 за периода на обявеното извънредно положение , считано от 16 март 2020 г. до 13 април 2020 г. включително.
27.Призоваването и връчването на съобщенията ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА САМО по делата сред посочените в т.т. 1, 2 и да се извършва само по телефон или по електронен път от дежурния служител в съответното отделение.
28. Настоящата заповед незабавно да се публикува в сайта на Районен съд – Благоевград, на фейсбук страницата на Районен съд – Благоевград, да се изпрати на ОС – Благоевград, РП – Благоевград, ОЗ – Охрана, на АК – Благоевград, ОД на МВР Благоевград, 01 и 02 РУ на МВР Благоевград, както и да се сведе до знанието по вътрешната ел.поща на съда до всички потребители на РС – Благоевград, да се постави на видно място на първия етаж, на втория етаж, на вратите на всяка една от службите на РС – Благоевград и на централния и служебен вход на Съдебната палата.
29.Препис от заповедта да се изпрати на Съдийската Колегия на Висшия съдебен съвет на Република България, както и както и да се изпрати на електронния сектор „Връзки с обществеността“ , като се приложи и линк към съобщения.
30.Изпълнението на заповедта възлагам на Ръководителите на съответните отделения, на съдебния администратор, ръководителите на съответните служби, на съдебния и системния администратор.
31.На ОЗ „Охрана“ да се връчват утвърдените графици за дежурства на дежурните съдии и служители с оглед осигуряване на пропусквателния режим в сградата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на РС Благоевград:
/Вера Коева/

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар