ОбществоТоп новини

РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД ОБЯВИ КОНКУРС ЗА “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

Районен съд – Благоевград със заповед 167/09.03.2020 година обявява КОНКУРС за щатна длъжност “съдебен секретар”, при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ.
І.Кратко описание на длъжността
Съставя протоколите в открити съдебни заседания; вписва в книгите за открити и закрити съдебни заседания резултатите от делата; изготвя списъци, призовки по отложените дела; съставя документи за изплащане на присъдените възнаграждения в съдебни заседания; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в открити с.з. и други
Минимална основна заплата – 752 лева и пети минимален ранг – 25 лева
ІІ.Изисквания за заемане на длъжността
1. Минимални изисквания: Средно образование, не се изисква трудов стаж, кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл.340а, ал.1 и ал.2 от ЗСВ и чл.107а, ал.1 от КТ
2. Специфични изисквания:отлични компютърни и машинописни умения; отлични практически умения за работа с текстообработващи програми; работа с приложен софтуер, ел.поща, офис-техника; познания по кореспонденция, граматика и пунктуация; инициативност, комуникативност, способност за работа в екип
ІІІ. Необходими документи
1.Заявление за участие в конкурса /свободен текст /
2.Автобиография тип CV
3.Свидетелство за съдимост
4.Медицинско свидетелство
5.Декларация по чл.340а, ал.1 от ЗСВ / по образец/
6.Декларация по чл.340а, ал.2 от ЗСВ /по образец/
7.Копия от документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен, която се изискват за длъжността
8.Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж /ако има такъв/
9.Други документи, удостоверяващи квалификации, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата
Документите се подават лично от кандидата или от упълномощен представител.
Копията на документите следва да бъдат саморъчно заверени
ІV. Конкурсът ще се проведе на 3 етапа
– по документи
– практически изпит за проверка на познанията по машинопис, стилистика, граматика и пунктуация / преписване на текст за бързина и писане под диктовка/
– събеседване
Документите се подават в стая 26, ет.2 в съдебната палата от 10.03.2020 до 10.04.2020 година от 8.30 до 17.00 часа.
Цялата информация във връзка с конкурса ще се публикува на сайта на съда и на таблото за обяви в съдебната палата.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар