Регионални

РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД-ЗАПОВЕД ОТНОСНО: ПРЕДПРИЕМАНЕ на мерки за предпазване от короновирусна инфекция /СОVID – 19/ и за изпълнението им.

ЗАПОВЕД
№193/08.04.2020 година
ОТНОСНО: ПРЕДПРИЕМАНЕ на мерки за предпазване от короновирусна инфекция /СОVID – 19/ и за изпълнението им.
В изпълнение на решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България, на МЗ – за социална дистанция, взети на извънредно заседание от 15.03.2020г., Решения на СК на ВСС от 16.03.2020г. , 26.03.2020г., и 31.03.2020г. и на основание Решение на СК на ВСС от 07.04.2020г. , с което е отменена т.5 от решение по протокол № 9 от 15.03.2020г. и Във връзка с отмененото изречение 2 на т. 13 от решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г., според което „Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение“ и на основание чл.80,ал.1,т.1 и ал.2 ЗСВ,
НАРЕЖДАМ:
1.Допълвам т.1 в Заповед № 178/16.03.2020г., в следния смисъл:
За периода на обявеното на обявеното в страната извънредно положение до 13.05.2020г. включително, дежурният съдия в НО по изключение ще разглежда и следните дела:
– Дела по чл.68 от Наказателно – процесуалния кодекс
– Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления издадени при или по повод на извънредното положение;
– Делата по чл.437 от НПК за предсрочно освобождаване по чл.70 и чл.71 от НК;
2.Допълвам т.2 от Заповед № 178/16.03.2020г., в следния смисъл:
За периода на обявеното в страната извънредно положение до 13.05.2020г. включително, дежурният съдия в ГО на РС – Благоевград, по изключение ще разглежда и следните дела:
– Делата по чл.62, ал.3 от Закона за кредитните институции;
– Обезпечителните производства.
3.Отменям т. 6 от Заповед № 178/16.03.2020г. , с която е разпоредено да не се образуват в дела входираните книжа, инициращи съдебни производства с изключение на посочените в т.1,. т.2 и т.3.
4.Считано от издаване на настоящата заповед, всички документи, свързани с иницииране на съдебно производство, по които при реда и условията на ПАС следва да се образуват дела /наказателни, граждански и/или административни/ и входирани в съда от 16.03.2020г. до отпадане на извънредното положение – да се образуват в дела.
5.Възлагам на ръководителите на ГО и НО в Районен съд – Благоевград да предприемат незабавни действия по разпределянето на постъпилите за периода от 16.03.2020г. до 07.04.2020г. дела, като разпределението им се извърши, съобразно действащите в съда Вътрешни правила за разпределение на делата.
6.При разпределениета на делата, постъпили в периода от 16.03.2020г. до 07.04.2020г. ако има такива, които с настоящата заповед са включени допълнително за разглеждане по изключение от дежурния съдия по време на извънредното положение, същите да се разпределят на дежурния съдия от съответното отделение към датата на издаване на заповедта с оглед на процесалните срокове и спазване на изискванията за социална дистанция и недопускане на други лица в сградата, освен тези по дежурство.
7.Считано от 08.04.2020г. до отпадане на извънредното положение в страната, преписките, по които следва да се образуват дела – да се образуват в дела и да се разпределят от дежурния съдия в съответното отделение – НО и ГО, съобразно Вътрешните правила за разпределение на делата в РС – Благоевград и при спазване на всички издадени до този момент заповеди относно образуването, разпределянето и разглеждането на делата, които по изключение следва да се разглеждат от дежурния съдия по време на извънредното положение.
8.В случай, че по време на дежурство се наложи отлагане на делото, с оглед принципа за неизменност на съдебния състав по наказателните дела, докладчикът съобразява съответния за това процесуален срок и по изключение му се осигурява достъп до съдебната палата за разглеждане на делото, независимо, че датата на отлагане не съвпада с негово дежурство.
9.Новообразуваните и разпределени дела да се докладват от дежурните служители в служба „Деловодство“ на докладчиците по време на дежурството им.
10.Указва на съдиите да предприемат действия по администриране на новообразуваните дела, както дистанционно, така и по време на дежурствата им, съобразно утвърдения от административния ръководител график.
11.Отменям т.9 от Заповед № 178/16.03.2020г., в частта, с която е разпоредено резултатите от изготвените и предадени на дежурните секретари през този период съдебни актове да не се вписват в срочните книги до отпадане на извънредното положение.
12.Считано от издаване на настоящата заповед, всички предадени до този момент на секретарите съдебни актове, незабавно да се впишат в срочните книги, да се отрази натовареността по делата, да се извърши заличаване на личните данни и ако актовете подлежат на публикуване, незабавно да се предприемат действия по публикуването им в интернет. След това делата незабавно да се предадат в Служба „Деловодство“ за обработване.
13.Считано от 08.04.2020г. всички постановени актове след тази дата, включително и тези в закрито заседание, да се присъединяват в деловодната програма с избор на съответния статус, да се вписват в срочните книги, да се отразява натовареността на делото, да се заличават личните данни и ако актовете подлежат на публикуване, незабавно да се предприемат действия по публикуването им в интернет. След това делата да се предават веднага в деловодството за обработване.
14.При получаване на делата от Служба „Деловодство“, същите да бъдат обработвани, като за целта се пуснат необходимите съобщения и изготвят всички необходими преписи и книжа, които служебно се изпращат до страни, органи и/ли институции.
15.Връчването на съобщенията и книжата до страните следва да се извърши от служителите в служба „Призовки“ след отпадане на извънредните мерки.
16.Указва на служителите, че независимо от начина на постъпване на документите по делата / поща, ел.адрес, факс и др./, служителите в съответната служба, където постъпват документите, следва незабавно да предприемат действия по сканиране на документа и създаване на негово електронно копие в папката на делото в АСУД, като стриктно се спазват указанията, дадени в заповед № 172/11.03.2020 година.
17. С оглед укзазанията на СК на ВСС административните ръководители да организират извършването на всички административни услуги и с оглед указанията за социална дистанция, при постъпване на искания от страни по дела или техните пълномощници за получаване на копия от документи, дежурните служители в службите, където постъпват молбите, издават копия и изпращат съответните документи само и единствено по поща или по електронен път – на електронен адрес или факс.
18. Да продължи извършаването на справки, изговянето на преписи от книжа, документи и извършването и на други администритавни услуги по искане на прокуратура, други съдебни, полицейски, административни органи, служби и/или организации, във връзка с осъществяване на тяхната дейност, като изпращанетона документите се извършва само по пощата или по електронен път, а придружителните писма се подписват от докладчика, а в случаите на спешност или неотложност, от дежурния съдия в съответното отделение, с изключение на т.нар.председателски доклад.
19. Указва на съдиите, че следва да предприемат действия по пренасочване на висящите и насрочване на новообразуваните дела за дати след 13.05.2020 година.
Отсрочените от съдебно заседание производства следва да бъдат насрочени преди новообразуваните през периода на обявеното извънредно положение.
20. Всички посочени по-горе действия в заповедта следва да се извършат при изричното и стриктно спазване на ограниченията в т т.10, т.11, т.12 и т.13 от Решението на СК на ВСС по протокол № 9 от 15.03.2020г. – по време на дежурствата им, а именно:
– ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т. 1, 2 и 3.
– ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители, служители в Агенция по вписванията и служители при държавен съдебен изпълнител, които се намират в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, утвърден от административния ръководител.
– УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно, както по обявените за решаване дела, а така също и по разпределените нови такива, като действията по администрирането, респ. по изготвянето на съд.актове и предаването на изписаните дела на дежурния деловодител от съответното отделение за вписване в съответните за това книги – да се осъществява по време на графика по дежурство на съответния съдебен състав.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния администратор.
Заповедта да се сведе до знанието на съдиите и служителите по вътрешната поща.
Препис от заповедта да се изпрати на СК на ВСС, на ОС – Благоевград, на РП – Благоевград, на АК – Благоевград , на ОЗ „Охрана“, да се постави на видно място на Централния вход на палата на хартиен носител, да се публикува в интернет сайта на съда и във фейсбук страницата на съда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ на РС БЛАГОЕВГРАД: ……..
/Вера Коева/
Тагове

Свързани новини

1 коментар

  1. Thanks to my father who shared with me concerning this web site, this weblog is really awesome.

Вашият коментар