Регионални

Разлог отчита успешно проект за обновяване на училища

На 18 януари 2019 г.  от 11.30 часа в град Разлог, в залата на Общински съвет – Разлог ще се проведе заключителна конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0027-C02.

Община Разлог успешно приключи изпълнението на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в – СУ „Братя Каназиреви“ град Разлог и ОУ „Никола Парапунов“ – гр. Разлог”. Проектът стартира на 01.09.2016г. с подписването на Договор за финансиране с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общата стойност на проекта е 1 746 389,48 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 1 473 297,82 лева, националното съфинансиране е 259 993,73 лева, собственото съфинансиране е 13 097,93 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът осигури модерна, икономически и енергийно ефективна среда в двете училища, след като бяха приложени пакет от мерки, които  да доведат до намаляване на енергопотреблението, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата,  и работната среда.

Проекта допринесе за:

– Достигане на по-висок клас на енергопотребление в СУ “Братя Петър и Иван Каназиреви” в град Разлог и ОУ “Никола Парапунов” в град Разлог;

– Намаляване на разходите за енергия на СУ “Братя Петър и Иван Каназиреви” в град Разлог и ОУ “Никола Парапунов” в град Разлог;

– Енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в Разлог;

– Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;

– Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

– Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите на СУ “Братя Петър и Иван Каназиреви” в град Разлог и ОУ “Никола Парапунов” в град Разлог;

-Повишаване комфорта на ученици и учители,  и подобряване на образователния процес.

Тази публикация е създаденa в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0027-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *