БългарияТоп новини

Омбудсманът против нова индексация на цените на мобилните услуги

Омбудсманът против нова индексация на цените на мобилните услуги

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов, в което настоява да се защитят интересите на потребителите на мобилни услуги при нова индексация и увеличение на цените този път за 2024 г.

Проф. Ковачева посочва необходимостта от обективен анализ за нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и изясняване на причините, поради които мобилните оператори и тази година ще се възползват от възможността да увеличат цените си и чрез индексирането им.

Поводът за препоръката на омбудсмана е намерението на „Виваком България“ ЕАД, за поредна година, да индексира цените на услугите с увеличение от 4,3%, което се равнява на инфлационния индекс за 2023 г., обявен от Националния статистически институт.

„Както може би знаете, през изминалата година този проблем бе на вниманието на институциите и тогава изразих категорично становище против индексирането на цените на мобилните услуги с инфлацията. Представих конкретни аргументи, които сега се налага отново да поставя на Вашето внимание, тъй като смятам за обосновани, но пренебрегнати заради икономически интереси, в ущърб на българските граждани“, пише общественият защитник.

Проф. Диана Ковачева е категорична, че съгласно чл. 3, т. 2 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за неравноправните клаузи в потребителските договори:  „Не се счита за индивидуално договорена клауза, която е съставена предварително и следователно потребителят не е имал възможност да влияе на нейното съдържание, по-специално във връзка с договори с общи условия…“

Тя изтъква факта, че е общоизвестно, че клиентите на мобилните оператори не могат да влияят върху съдържанието на договорите с мобилните оператори, дори често срещат пречки да се запознаят със съдържанието им преди подписване.

Това е така, защото за клаузата в договора за индексация не се изисква изрично съгласие на клиента, за разлика от клаузи като „влизане в сила на договор“, „съгласия за обработка на лични данни“, за които можем да се заключи, че потребителят е имал възможност да ги договори.

„Според становището на КЗП във връзка с индексацията на мобилните услуги през 2023 г., на основание чл. 144, ал. 4 от ЗЗП „…клаузите за индексация не е възможно да се квалифицират като неравноправни по смисъла на чл. 143, ал. 2, т. 13 от ЗЗП“  Т.е., контролният орган по ЗЗП смята за законосъобразно, че мобилният оператор може да увеличава цената, без потребителят да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно определената цена е значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора. В тази връзка искам да подчертая, че правната логика е чл. 144, ал. 4 от ЗЗП да се тълкува във връзка с чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗЗП, която изключва приложението на чл. 143, ал. 2, т. 13 и при услуги, чиято цена е свързана с измененията на индекс. Разпоредбата на чл. 144, ал. 4 допълва, че условието за това е клаузите за индексиране на цени да са законосъобразни и методът за промяна на цените да е описан подробно и ясно в договора“, пише проф. Ковачева.

Тя отново подчертава, че цената на мобилните услуги не е свързана с индекс и че индексирането е предвидено като възможност и се позовава и на решение на Решение № 60095 от 16.08.2021 г. по т. д. № 663/2020 г., т. к., II т. о. на ВКС.

 „Основният критерий за приложимост на изключението по чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗЗП е изменението на цената да се дължи на външни причини, които не зависят от търговеца…„Именно външните причини, които могат да обусловят изменението на цената/лихвата/, а не субективна власт на търговеца и или доставчика на финансови услуги, са основанието законодателят да допусне запазването на сделката и на обвързаността на страните от нея, независимо че ощетената при увеличение на цената страна, винаги е по-слабата – потребителят, чиито права са предмет на закрила.“ – индексирането на цените на мобилните услуги не се дължи на външни причини, а на субективната преценка на мобилните оператори да приложат индексация;

„Изключението следователно е въведено при презюмирана от закона добросъвестност на търговеца, т.е. недобросъвестното му поведение прави неприложимо специалното отклонение от генералната дефиниция за неравнопоставеност. Наличието на добросъвестност е предпоставка за приложното поле на изключващата неравноправността норма на чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗЗП, което следва както от целта на закона, така и от систематичното тълкуване на разпоредбата във връзка с чл. 144, ал. 4 от ЗЗП.“

Омбудсманът посочва, че позоваването на КЗП само на чл. 144, ал. 4 Според Диана от ЗЗП, за да изключи прилагането на чл. 143, ал. 2, т. 13 от ЗЗП, е неправилно.

Диана Ковачева е категорична, че клаузата в договора за индексация не позволява на потребителите да преценят икономическите последици от сключването на договора. Според нея буди недоумение отговорът на КЗП: „Клаузата за индексация сочи по ясен начин размера на евентуалното увеличение, а именно средногодишния индекс на потребителските цени за предходната година, обявен от НСИ. Средният потребител може да прецени икономическите последици от евентуално сключване на договора.“

„Клаузата за индексация не сочи по ясен начин размера на евентуалното увеличение, а само че се изменя със средногодишния индекс на потребителските цени за предходната година, обявен от НСИ. Няма как потребителят, дори и икономически експерт, да знае колко ще бъде средногодишния индекс на потребителските цени“, подчертава общественият защитник.

      И припомня, че м.г. държавата оказва подкрепа на мобилните оператори като изменя Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, в посока намаление на таксите, като част от мотивите за това са били насърчаване на инвестициите; стимулиране на иновациите; осигуряване на условия за въвеждане на ново поколение мобилни мрежи (5G). Подчертава още, че това бяха същите мотиви, посочени от представител на мобилните оператори, като причина за увеличение на цените чрез индексация. А резултатът е, че мобилните оператори плащат по-ниски такси, но продължават да увеличават цените на мобилните услуги и чрез индексирането им. Както знаем всеки нов тарифен план е на по-висока цена от предишния.

„Възниква въпросът – добросъвестен ли е мобилният оператор при индексирането на цените с инфлацията, след като се променя или е възможно да се промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена. Отговорът е – не, не отговаря на изискването за добросъвестност наложената в договора възможност за промяна на месечна абонаментна такса веднъж годишно с обявения от НСИ средногодишен индекс на потребителските цени за предходната година. Такава търговска практика е нелоялна ( чл. 68 г. от ЗЗП)“, категорична е Ковачева.

Тя допълва още, че през 2023 г. Подкомисията за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите в 48-ото Народно събрание е провела две заседания, на които са обсъдени решенията на трите мобилни оператора Виваком, Йеттел и А1 да индексират цените на месечните абонаментни планове със средногодишния индекс на потребителските цени за 2022 г., публикуван от НСИ. И подчертава, че въпреки поетите тогава ангажименти в защита правата на потребителите, индексирането на цените на мобилните услуги се случва.

Затова настоява за предприемането на незабавни действия за преустановяване на тази практика.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *