БългарияМестаТоп новини

Омбудсманът до МРРБ: При корекция на сгрешена винетка да се връщат и платените компенсаторни такси

Омбудсманът до МРРБ: При корекция на сгрешена винетка да се връщат и платените компенсаторни такси

Омбудсманът Диана Ковачева сезира вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов за множеството жалби до институцията, в които граждани търсят съдействието й, за наложени компенсаторни такси заради допусната грешка в изписването на регистрационния номер на автомобила при закупуване на е-винетка. Проблемът е, че тези шофьори на МПС разбират, че многократно са регистрирани като нарушители, едва когато бъдат спрени от екипи на БГТОЛ. По този начин те са приравнявани със случаите, при които изобщо липсва платена пътна такса.
Омбудсманът настоява пред министър Караджов да бъде преустановена неправомерната практика по събиране на компенсаторни такси. А нарушителите да бъдат уведомявани своевременно за наложените им глоби, включително да се прави и необходимата преценка за маловажен случай, съгласно Закона за административните нарушения и наказания.
Проф. Ковачева подчертава, че има драстични случаи за налагане на глоби и дава конкретен пример за това – на шофьор на МПС с регистрирани 50 нарушения само в рамките на 3 месеца, за които той разбира от екип на БГТОЛ.
„Смятам тази практика за недопустима – регистрират се нарушения и съответно се налагат многократно компенсаторни такси, без съответните водачи на моторни превозни средства да подозират за това. В дадения пример водачът на превозното средство следва да заплати 3 500 лв., ако иска да бъде освободен от административнонаказателна отговорност“, категорична е Диана Ковачева.
Освен това тя акцентира върху факта, че липсва публичност и прозрачност за събраните и разходвани парични средства от компенсаторни такси.
Проф. Ковачева припомня, че в тази връзка омбудсманът неколкократно пише препоръки към председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) – при налагане на санкции за липса на винетка, собственикът на лекия автомобил да бъде уведомен своевременно, но тези препоръки остават без резултат.
„От АПИ заявяват, че на сайта на bgtoll.bg, секция „Проверка на нарушения“, може да бъде извършена проверка за нарушения на потребители на платената пътна мрежа. Уверяват, че стриктно спазват регламентацията в законовата и подзаконова нормативна уредба относно реда и начина на уведомяване на водачите на пътни превозни средства при установени нарушения, свързани с неизпълнение на задълженията им за заплащане на изискуемите такси при преминаване по платената пътна мрежа“, посочва общественият защитник.
Диана Ковачева допълва, че е обърнала внимание на Агенцията и върху съдебната практика, с която се отменят наказателни постановления на началник отдел „Контрол и правоприлагане“ в Националното тол управление и АПИ вече е осъдена да заплати съдебните разноски.
„В случай на погрешно изписване на регистрационен номер съдът приема /Решение № 400 от 8.07.2020 г. по а.н.д. № 343/2020 г. на Районен съд – Пазарджик/, че става въпрос за маловажен случай по смисъла на чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. Преценката за “маловажност” следва да се прави на база фактическите данни по всеки конкретен случай. При грешно изписване на регистрационен номер е налице заплатена винетна такса и това е от съществено значение, тъй като не може да се третира по един и същи начин лице, което никога не е заплатило такава с лице, което е заплатило и неволно е изписало грешно номера на превозното средство. От това не би могло да настъпят каквито и да са вредоносни последици или щета за държавата, респ. фикса“, посочва омбудсманът.
Проф. Ковачева пише, че вече е отправяла препоръка към АПИ да предприемат действия – преди налагане на глоби, административнонаказващият орган да прави преценка дали е налице маловажен случай.
„Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗАНН: „За маловажен случай на административно нарушение наказващият орган не налага наказание на нарушителя, като го предупреждава писмено, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизането в сила на предупреждението, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание“, цитира разпоредбата омбудсманът.
Позицията на АПИ обаче е, че несъответствието между данните на превозно средство, с което е ползвана платената пътна мрежа и за което е заплатена съответната пътна такса, представлява нарушение, по отношение на което се прилагат правилата на ЗДвП.
Проф. Диана Ковачева е категорична и че е необходима законодателна промяна – ясен, бърз и справедлив механизъм за възстановяване на недължимо платените суми вследствие на сгрешени е-винетки.
Подчертава, че направената м.г. промяна в Закона за пътищата дава възможност за корекция на данните на е-винетката занапред, но не решава проблемите на потърпевшите с вече платените преди корекцията глоби, заради което им се отказва връщане на внесените суми, което според омбудсмана е недопустимо.
„Смятам че по този начин грубо се нарушават правата и интересите на гражданите. На практика усвояването по този начин на средства е неоснователно обогатяване, като аргументите ми са същите като посочените по-горе мотиви на съда – при грешно изписване на регистрационен номер е налице заплатена винетна такса“, аргументира позицията си омбудсманът.

Препоръката тук: https://www.ombudsman.bg/news/5573

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар