Топ новини

Омбудсманът внесе в парламента COVID добавките към пенсиите да не се удържат от ЧСИ

Омбудсманът внесе в парламента COVID добавките към пенсиите да не се удържат от ЧСИ

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати до председателя на Народното събрание Никола Минчев и депутатите от две парламентарни комисии – по труда и социалната политика и по бюджет и финанси, да включат изрична нормативна разпоредба, с която COVID добавките, изплащани като антикризисна мярка към пенсиите, да станат несеквестируеми при наложени запори.
В мотивите си омбудсманът посочва, че COVID добавките към пенсиите от 60 лева имат социален характер и като антикризисна мярка представляват помощ за пенсионерите от държавата в извънредната пандемична ситуация. Проф. Ковачева изтъква, че възрастните хора, които държавата подпомага в ситуацията на пандемия, я сигнализират, че още преди да стигне до тях добавката, вече им се удържа за наложени запори заради непогасен кредит или затруднения в плащането на битови сметки. По този начин, вместо да бъдат подпомогнати в разгара на COVID кризата, сумите им отиват за погасяването на дългове.
Омбудсманът настоява да се добави нов параграф в Законопроекта за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса за 2021 г.
„§…Обезпечителни мерки не се налагат и действия по принудително изпълнение не се извършват върху парични средства, изплатени на пенсионери като компенсации въз основа на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и акт на Министерския съвет във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19. Не подлежат на изпълнение запорни съобщения върху вземанията на пенсионерите по изречение първо, включително постъпили по банковите им или други платежни сметки“, предлага проф. Ковачева.
Омбудсманът подчертава, че така една от най-уязвимите части от обществото се оказва неподкрепена в кризата, включително за покриване на най-неотложните нужди като храна.
„Законодателно е предвидено, с оглед необходимостта от средства за покриване на належащи нужди на длъжника, някои негови вземания да са изцяло несеквестируеми, а други, като доходите от труд и пенсия, да са частично секвестируеми. Извън законово определените като несеквестируеми средства на длъжника, другите негови вземания могат да се удържат за удовлетворяване на кредитора“, посочва Диана Ковачева.
Тя допълва, че чл. 444, т. 8 от Гражданския процесуален кодекс сочи, че изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника – физическо лице: предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение. Такива разпоредби има съответно в Кодекса за социално осигуряване, Закона за хората с увреждания, Закона за семейните помощи за деца, Закон за социалното подпомагане.
„§6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. предвижда, че към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер, за месец януари, февруари, март и септември 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 50 лв. Алинея 2 от същата разпоредба допълва, че към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер за месеците октомври, ноември и декември 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 120 лв.“ , пише омбудсманът.
Акцентира, че с Постановление № 479 от 30 декември 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. има одобрен допълнителен трансфер в размер до 750 000 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. за изплащане на допълнителна сума към пенсиите за януари, февруари, март, април, май и юни 2022 г. Липсва обаче изрична разпоредба, която да определя тези добавки като несеквестируеми, заради което и омбудсманът внася конкретния текст.

Предложението тук: https://www.ombudsman.bg/news/5566

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар