Общество

Община Гоце Делчев организира официална церемония по „откриване на обект“ Детска градина „РАДОСТ“ гр.Гоце Делчев

Община Гоце Делчев организира официална церемония по „откриване на обект“ Детска градина „РАДОСТ“ гр.Гоце Делчев – цялостно обновена по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“,финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”2014-2020г.

Със средства от проекта беше извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата и дворното пространство. Обновени бяха всички инсталации на сградата. Доставено бе ново оборудване и обзавеждане за всички помещения.

Откриването на обекта ще се проведе от 9,30 часа на 3-ти август 2020г (понеделник) в двора на Детска градина „РАДОСТ“, гр.Гоце Делчев, ул.Завоя на Черна №13.

Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“ на стойност 6 186 670.00  лева се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0002-C01  по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020г., Приоритетна оc 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и включва цялостно обновяване на три общински образователни заведения – 1 основно училище и 2 детски градини.

ВЛАДИМИР МОСКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Тагове

Свързани новини