РегионалниТоп новини

НА 24 МАЙ В ДУПНИЦА ЩЕ ВРЪЧАТ НАГРАДИТЕ”УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА”

Поради наложената забрана за публични мероприятия във връзка с епидемичната обстановка, на 22 май 2020 г. в 13.00 часа, кметът на община Дупница инж. Методи Чимев ще приеме и награди в своя кабинет най-заслужилите педагози в общината за 2020 г.  Наградата “Учител на годината” традиционно се връчва на 24 май в четири категории. Носители за 2020 г. са:

1.      Категория „Учител на годината в детска градина“

Йорданка Пенчова Гюндерска – учител в ДГ „Зора“ с 30 годишен педагогически стаж. Завършила е Югозападният университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Магистър с II професионална квалификационна степен.

Високият й професионализъм допринася за целенасочената  работа за приобщаване на децата към непреходните национално значими идеали и ценности и възпитаване в дух на толерантност.

Госпожа Гюндерска има авторитет между децата, учителите и обществеността. Успешно работи в екип за осъществяване на подходяща образователно-възпитателна среда. Участвала е в изпълнението на множество проекти, разработени от детската градина.

2.      Категория „Учител на годината в началното образование“

 Соня Михайлова Митева – старши начален учител в ОУ „Неофит Рилски“ с  30 години трудов стаж. В учебната си дейност системно прилага нови и интерактивни методи на обучение, които мотивират допълнително учениците за активна и целенасочена работа в часовете и възпитават отговорност и дух на етичност и взаимопомощ.

Големи са й заслугите за обогатяване на училищния живот и развитие на извънкласните и извънучилищните дейности. Няколко поколения ученици се гордеят с това, че госпожа Митева е първият им учител. През годините заедно с учениците е работила по иновативния проект „Фортисимо клас“ на фондация „Америка за България“, който популяризира класическата музика и спомага за изграждането на музикална култура у децата. Проявява висока активност във вътрешноучилищната дейност – предава ценния си опит на по-младите си колеги и студенти. Години наред работи с учениците си по националните програми „С грижа за всеки ученик“, „Подкрепа за успех“ и др.

Госпожа Митева притежава обаятелни личностни качества – скромност, етичност, общителност, колегиалност и се ползва с авторитет и уважение сред родителите и колегите си, а за децата е любим учител. Проявява инициативност и отговорност към поставените й задачи и умее да работи в екип.

3.      Категория „Учител на годината в основното образование“

Венета Милчова Манева – старши прогимназиален учител в ОУ „Евлоги Георгиев“ с 31 години трудов стаж. Госпожа Манева непрекъснато се самоусъвършенства, участва както във вътрешноинституционални квалификационни курсове и семинари, така и такива, организирани от други институции.

Създава и поддържа творческа атмосфера в учебния час. В работата си използва иновативни методи на обучение и съвременни технологии в процеса на преподаване и проверка, създавайки богат набор от собствени продукти – дискусии, решаване на казуси, работа по проекти, изготвяне на презентации, работа по групи и др. Прилага проектно-базирано обучение. Разработва уроци с програмата на Майкрософт „Един компютър, много мишки“, както и в електронното приложение „Kahoot“, което учениците могат да ползват и на телефоните си. В настоящия момент в отговор на предизвикателството и към образователната система, тя обучава ефективно учениците си и провежда родителски срещи във виртуалната класна стая в електронната платформа Microsoft Teams.

Като класен ръководител изгражда взаимоотношения на уважение и съпричастност между ученици и родители, подпомага с лични средства ученици в неравностойно положение. Ежегодно участва в подготовката на сценариите на благотворителните концерти на ОУ „Евлоги Георгиев“, училищни тържества и годишнини.

С присъщата си етичност, толерантност, всеотдайност, креативност и новаторство, госпожа Манева подкрепя колегите си и им оказва конкретна помощ при работа с новите технологии, разработване на различни теми, свързани с обучение и работа с родителите.

Благодарение на своя професионализъм, прецизност и амбициозност, госпожа Манева поддържа високо ниво на усвоените знания по български език и литература, доказателство за което са ежегодните високи резултати на Национално външно оценяване на учениците от VII клас, на които преподава. С това тя играе съществена роля за поддържане авторитета на училището. Активно работи по реализиране на дейностите на училището като иновативно чрез участие с учениците от V клас в проекта „Аз искам, аз мога, аз успявам“. Участва активно и компетентно в работата на Педагогическия съвет.

Творческата личност на госпожа Манева служи за пример и вдъхновение за своите ученици и колеги!

                4.      Категория „Учител на годината в средното образование“

Даниела Василева Петрова – старши учител в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ с 30 години трудов стаж. Изключителен професионалист, обичащ и отдаден на работата си.

Чрез използването на съвременни технологии в обучението, Госпожа Петрова изготвя мултимедийни презентации, учебни клипове и симулации, с които стимулира творческото въображение на децата в училище. Нейните ученици участват активно в различни конкурси, училищни и общински изложби, както и в благотворителни мероприятия и състезания.

Госпожа Петрова поддържа електронната страница на училището – www.souphd.info и участва в Проект „Образование за утрешния ден“ по ОП НОИР. Тя е ръководител на клуб „Идея“ по занимания по интереси. Обучител е на „Джуниър Ачийвмънт“ – България, като взима участие в конференциите им по технологии и предприемачество.

Госпожа Петрова притежава високи професионални качества и в условията на извънредно положение оказва незаменима помощ при организиране на дистанционното обучение в училище.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар