БългарияТоп новини

Над 170 000 бр. нарушения са установени от Инспекцията по труда при 40 200 бр. проверки

Над 170 000 бр. нарушения са установени от Инспекцията по труда при 40 200 бр. проверки

Всяка четвърта проверка е била в строителството или в селското стопанство

 Малко над 170 000 бр. нарушения са установени от контролните органи на Инспекцията по труда при 40 200 бр. проверки, извършени във всички икономически дейности през 2019 г. Проверените предприятия са 31 400 бр. с почти 1 500 000 наети лица в тях, т.е. от контрола са обхванати повече от половината наети. Това показват първоначалните данни за контролната дейност на ИА ГИТ през м.г.

По традиция най-много ресурс е насочен в трите икономически дейности в сектор „Строителство“, където през годината са извършени 5800 бр. проверки, и в растениевъдството, където те са 5170 бр. На практика всяка четвърта проверка е била на строителен обект или на полето, тъй като двете дейности са идентифицирани като рискови както по осъществяването на трудовите правоотношения – по възникването, изпълнението и прекратяването им, по работното време, почивките и отпуските и др., така и по отношение на безопасността и здравето при работа. Проверките за изпълнение на дадените задължителни предписания са 9850 бр.  Само в малко над 1% от случаите е установено неизпълнение на предписанията.

Делът на нарушенията, свързани с осъществяването на трудовите правоотношения (86 000 бр.) и на тези по осигуряване на здраве и безопасност при работа (85 190 бр.) се запазва почти 50 на 50 спрямо общия брой нарушения. Това е индикация за добро планиране на контролната дейност по начин, гарантиращ, че не се пренебрегва нито едно от двете основни направления в трудовото законодателство.

При осъществяването на трудовите правоотношения най-честите нарушения са свързани със заплащането на труда – 21 570 бр., като основно става въпрос за неизплащане на допълнителните възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит, на незаплащане с увеличение на положения труд на официален празник, на нощен труд, на неизплащане на дължими по Кодекса на труда обезщетения. Проблемът с неизплатените възнаграждения не е решен, но е овладян. През годината са установени 17.8 млн. забавени възнаграждения при над 27 млн. лв. през 2018 г. След намесата на Инспекцията по труда през м.г. са изплатени 8.2 млн. лв. Нарушенията, свързани с работното време, почивките и отпуските, са 16 860 бр., а по възникването на трудовите правоотношения – 13 400 бр. Случаите на работа без трудов договор са 2600 бр.

По отношение на здравето и безопасността при работа най-честите нарушения са свързани с цялостната организация на тази дейност (52 100 бр.). Най-сериозен риск за живота и здравето на работещите обаче създават нарушенията, свързани с обезопасеността на работното оборудване, които са 22 300 бр. Инспекцията по труда напомня, че по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ са разработени интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска, които могат да помогнат на работодателите, особено на малките и средните, със собствени средства да оценят риска, да предвидят мерки за минимизирането му, дори да ги използват за обучения и инструктажи. При желание от тяхна страна помощник-инспектори, назначени по друг проект – „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да им демонстрират функционалностите на инструментите. И двата проекта са финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съответно в предишния и в настоящия програмен период.

За всяко от установените нарушения са предприети мерки за отстраняването му, което неминуемо води до подобряване условията на труд като цяло, а в някои случаи и до предотвратяване на тежки трудови инциденти. Приложените принудителни административни мерки, с които работодателите се задължават да отстранят нарушенията, са 164 540 бр. Спрените машини, обекти и работни места, застрашаващи пряко живота и здравето на работещите, са почти 300 бр. В 36 случая е въведен специален режим на работа поради невъзможност да бъде приложена мярка „спиране“. Отстранени са 87 работници и служители, като най-често те се отстраняват поради неизползване на осигурените от работодателя лични предпазни средства или защото не са минали задължителните инструктажи.

Издадените актове за установяване на административно нарушение са 9640 бр., като 2/3 от тях са за нарушения, свързани с трудовите правоотношения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е почти 13 млн. лв.

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар