Здраве

КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА ВЪВЕЖДА СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ:

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белица.НАРЕЖДАМ:I.Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на общинаБелица, считано от 13.01.2022 год. до 13.02.2022 год. включително.1. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални идруги фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.2. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за деца ивъзрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителницентрове и школи.3. Преустановява се посещенията на библиотеки, музеи, галерии, кина, театри,циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито..4. Провеждането на спортни състезания на открито се допуска без публика.5. Провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета идруги) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица наоткрито.6. Организирането на погребения да се извършва задължително с поставени защитнимаски.7. Всички физически или юридически лица, които са собственици или управляваттърговски, административни или други обекти, които предоставят услуги награжданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответнияобект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м. и/или струпване на лица около него.8. На всички пазари, тържища, базари и изложения /тип сергии/ на открито се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.9. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-973 от 26.11.2021 год. на министъра на здравеопазването.II. Заповедта да се сведе до знанието на населението и собствениците и управителитена търговските обекти на територията на община Белица като се публикува на сайтана общината и разлепи на определените видни места.III. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ- Белица към РУ-Разлог. Кметовете и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, за гр. Белица – Лазар Лардев – Главен специалист „ОМП” и доброволно формирование към община Белица.IV. Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на горе-посочените лица за сведение и изпълнение и на главен инспектор В. Джизов – ВПД Началник на РУ – гр. Разлог.https://obshtinabelitsa.com/…/zapoved-na-kmeta-na-obshtina…

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар