БългарияТоп новини

И в условията на пандемия Главна инспекция по труда остана до работещите и до работодателите

И в условията на пандемия Главна инспекция по труда остана до работещите и до работодателите

114 години контролните органи на Агенцията гарантират прилагането на трудовото законодателство в България

На 03.11.2021 г., служителите на Инспекцията по труда – една от най-старите институции в България, отбелязват своя професионален празник! Създадена с Указ на княз Фердинанд на 3 ноември 1907 г. за „протекция на работниците“, вече 114 години институцията не само е запазила своите първоначални функции, но постоянно ѝ се вменяват нови с цел гарантиране в най-висока степен прилагането на трудовото законодателство в България.
Днес Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ осъществява контрол по спазване на трудовото законодателство във всички икономически дейности. Упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания, както и по десетки други нормативни актове.
В условията на КОВИД-19 служителите на Инспекцията по труда останаха на първа линия, за да гарантират правата на работниците и служителите, както и да подкрепят работодателите в усилията им да зачитат правата на работещите и да опазят живота и здравето им в условията на здравна и икономическа криза. За гарантиране на ефективен контрол на противоепидемичните мерки бе заложена нова мярка в плана на институцията за 2021 г., с цел ограничаване на разпространението на Ковид-19 в предприятията. При всяка проверка инспекторите по труда следят и за изпълнението на задълженията на работодателите, свързани с правото им да получават компенсации срещу запазване на заетостта. Благодарение на навременната намеса на трудовите инспектори са изплатени 2 729 517 лв. забавени възнаграждения на българските работници. Повече информация за резултатите от дейността на ИА ГИТ през деветмесечието на 2021 г. е публикувана на сайта на Агенцията https://www.gli.government.bg/bg/node/11695
През 2021 г. Инспекцията по труда представи иновативен метод за контрол – чрез въпросници за самоконтрол, който позволява на работодателите сами да установят несъответствията и да ги отстранят преди физическата проверка. Ресурсите за внедряването на метода са – 104 бр. въпросници по различни теми на трудовото законодателство, софтуер за изпращане, попълване и връщането им, както и за оценка на отговорите, са разработени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. До края на годината по проекта са назначени помощник-инспектори, които могат да презентират пред работодатели и длъжностни лица функционалностите на 41 интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска в различни икономически дейности, достъпни на български език. Един от тях е разработеният от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа инструмент за оценка на риска от разпространение на КОВИД-19. Той беше преведен на български език по настояване на ИА ГИТ и адаптиран съгласно българското законодателство от служители на Агенцията.
През годината Инспекцията по труда беше основен партньор на Агенцията по заетостта в кампанията на Европейския орган по труда „Права през всички сезони“. Основната цел на кампанията бе да се повиши информираността на търсещите работа, работещи и работодатели за правата и задълженията им при сезонна заетост, както и да се обърне внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници, наети в страните от Европейския съюз. Публикациите в социалните мрежи във връзка с кампанията могат да бъдат открити чрез хаштаг #Rightsforseasons. На сайта на Инспекцията по труда, в секцията „Дейност“, рубриката „Информационни кампании“, подрубрика „Европейска кампания „Права през всички сезони“ са публикувани още полезни материали относно работатата на мобилните работници в други държави – членки на ЕС https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/519
В рамките на кампанията България и Франция осъществиха първата съвместна проверка, организирана с подкрепата на Европейския орган по труда (ЕОТ). Съвместните/съгласувани проверки се организират в рамките на Плана за действие на ЕОТ за сезонните работници. Намеренията са те да станат постоянна практика, с цел да се гарантира, че правилата на ЕС относно мобилността на работната сила и координацията на социалната сигурност се прилагат по справедлив, прост и ефективен начин
Експерти на Агенцията взеха участие на национално и трансгранично ниво в различни проекти и инициативи, свързани с повишаване на информираността за трудовите права на работниците у нас и в чужбина, за трафика на хора с цел трудова експлоатация и подобряването на условията на труд.
Инспекцията по труда продължава да изпълнява своя ангажимент да поддържа Единния национален уебсайт относно командированите лица. Сайтът вече е адаптиран с промените в законодателството на европейско и национално ниво, касаещи командироването в рамките на предоставянето на услуги.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар