Регионални

Инспекцията по труда 112 години помага на хората

Инспекцията по труда 112 години помага на хората

 

На 03.11.2019 г. Инспекцията по труда ще посрещне своя 112 рожден ден. От 1998 г. денят е обявен за официален празник на една от най-старите институции в България. Създадена с указ на княз Фердинанд и обнародван в Държавен вестник на 03.11.1907 г. като Инспекторат по труда, нейната основна цел е да следи за “прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците”. И вече 112 години институцията продължава да работи за хората, като гарантира прилагането на трудовото законодателство у нас.

През годините правомощията на инспекторите по труда постоянно се разширяват. Освен осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд те вече контролират законосъобразното осъществяване на трудовите правоотношения, извършват специализиран контрол по насърчаването на заетостта, трудовата миграция и трудовата мобилност, по изпълнение на държавната служба, а от 2019 г. и по Закона за хората с увреждания.

Инспекцията по труда вече може да инициира и производство по несъстоятелност на работодатели, които дължат възнаграждения на работниците и служителите си за повече от два месеца. До момента ИА ГИТ е подала 65 броя искови молби, като 21 броя са подадени през 2019 г. Решени са вече 53 броя от делата, като в несъстоятелност са обявени 37 дружества и 8 са с открито производство. Това е дало възможност на работниците да потърсят обезщетения от Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите. Четири молби са отхвърлени заради изплатени изцяло възнаграждения, една е оттеглена от ИА ГИТ след представени доказателства за изплатени възнаграждения и две са отхвърлени, тъй като съдът е приел, че работодателят има достатъчно активи да се разплати с работниците и служителите си. Благодарение на дейността на Инспекцията по труда сумата на установените забавени възнаграждения е намаляла за деветте месеца на 2019 г. до 12.8 млн. лв. от почти 21 млн. лв. през 2018 г.  Изплатените възнаграждения след намесата на ИА ГИТ са 6.6 млн. лв.

Само за деветте месеца на 2019 г. са извършени почти 31 000 бр. проверки в 25 000 предприятия с почти 1.2 млн. наети в тях. Установени са 133 700 бр. нарушения, чието отстраняване след намесата на Инспекцията е довело до подобряване условията на труд, а в немалко случаи и до предотвратяване на тежки трудови инциденти.

Проектите, по които работи Инспекцията по труда, също са насочени към повишаване ефективността на контролната дейност с цел по-добра защита на работещите и подкрепа на коректните работодатели.

Всеки работодател може да заяви да му бъдат демонстрирани функционалностите на интерактивните инструменти за онлайн оценка на риска от помощник-инспектор, назначен по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. Основната част от тях са разработени по друг проект – „Превенция за безопасност и здраве при работа“, и са насочени най-вече към малките и средни предприятия, за да бъдат подпомогнати усилията им за прилагане на трудовото законодателство.инспекция по труда

Също по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ беше надградена системата за предоставяне на образци на еднодневни трудови, което позволи на земеделските стопани да заявяват договори онлайн по всяко време, дори в извънработното за администрацията. От началото на годината до момента 2067 земеделски стопани са заявили общо 225 770 бр. образци на еднодневни трудови договори.

По проекта е разработена и методика за оценка на рисковия потенциал на предприятията, а в момента се работи по внедряване на софтуер, който ще ги оценява и групира според нивото на рисковия им потенциал, определено по методиката. Това ще позволи инспекторите по труда да насочат усилията си към най-рисковите предприятия по отношение спазване на трудовото законодателство. Разработени са и въпросници за самоконтрол, с които работодателите ще имат възможност да проверят сами до каква степен прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди да бъдат обхванати от контрол.

Проект „Контрол на командированите лица“ беше разработен единен уеб сайт с информация за минималните условия на труд у нас, с което България изпълни ангажимента си да създаде такъв портал. Той е достъпен на адрес https://postedworkers.gli.government.bg/ През него предприятия, командироващи работници у нас, могат по електронен път да подават уведомленията до Инспекцията по труда за реалното започване на работата на командированите лица.

И трите проекта са финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар