БългарияТоп новини

Възложители на обществени поръчки могат да проверяват служебно за нарушения на трудовото законодателство – основание за отстраняване от участие

Възложители на обществени поръчки могат да проверяват служебно за нарушения на трудовото законодателство – основание за отстраняване от участие

ИА „Главна инспекция по труда“ напомня на възложителите на обществени поръчки, че имат възможност да създават по служебен път удостоверенията за наличие/липса на нарушения на трудовото законодателство, които са задължително основание за отстраняване на кандидати от търгове, както и за отказ от сключване на договор с бенефициенти на безвъзмездна помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Документът може да се генерира чрез Системата за „Електронни удостоверения“ с модул „Електронни удостоверения (възложители и бенефициенти)“. Достъп до нея могат да заявят и бенефициентите на безвъзмездна помощ. Условието е кандидатите за достъп до системата да бъдат административни органи; лица, осъществяващи публични функции; организации, предоставящи обществени услуги (чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление).

За да им бъде осигурен достъп, е необходимо правоимащите лица да изпратят заявление по утвърден от изпълнителния директор на ИА ГИТ образец. Това може да стане чрез електронния обмен, електронна препоръчана поща (поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ услуга), по пощата – чрез лицензиран пощенски оператор, или на място в ИА Главна инспекция по труда на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3. Бланка на заявлението е публикувана в страницата на Агенцията, в рубриката „Административно обслужване“, секция „Формуляри“ http://www.gli.government.bg/page.php?c=66

Служителите, за които се иска да бъде осигурен оторизиран достъп до системата за „Електронни удостоверения“, трябва да разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден на ЕИК/БУЛСТАТ на организацията заявител.

Повече информация за процедурата може да се получи на официалната интернет страница на Агенцията, в рубриката „Административно обслужване“, подрубрика „Система за „Електронни удостоверения с ОТОРИЗИРАН ДОСТЪП““. Осигурен е и пряк път чрез банер „Система за „Електронни удостоверения“ (възложители и бенефициенти).

ИА „Главна инспекция по труда“ продължава да предоставя достъп до системата чрез КЕП и за участниците в обществени поръчки, като върху удостоверенията се генерира код, който позволява на възложителите да проверяват истинността на съдържащата се информация в тях.

За 2019 г. през системата за електронни удостоверения са генерирани 26 916 бр. документа.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *